องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

การกำหนดราคากลางและการดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ (ถนน 3) ,บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ บ้านโพรงมะเดื่อ (ซอย 3) บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 10) และ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองโพธิ์ (ถนน 10) จำนวน 4 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายละเอียดเอกสารคลิก...