องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งตลอดสาย บริเวณหมู่ที่ 2(ถนนบ้นศรีสำราญ 5),บริเวณหมู่ที่ 4 (ถนนบ้านไผ่ขาด 1 ) จำนวน 2 โครงการ (ตามแบบ อบต. กำหนด)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...