องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

การกำหนดราคากลางและการดำเนินการโครงการกำจัดวัชพืชคลองทิ้งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3  รายละเอียดเอกสารคลิก..

การดำเนินการโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองโพธิ์  รายละเอียดเอกสารคลิก..