องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งตลอดสาย บริเวณหมู่ที่3 (ซอยบ้านกร่าง5), บริเวณหมู่ที่6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์3), บริเวณหมู่ที่7 (ถนนบ้านสระพังกร่าง7)และ บริเวณหมู่ที่8 (ถนนบ้านวังตะกู9) และบริเวณหมู่ที่12(ซอยบ้านทุ่งรี6)

- ประกาศ อบต.ราคากลางพร้อม ปร.4 ปร.5-1  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- ปร.4 ปร.5-2  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
- ปร.4 ปร.5-3  รายละเอียดข้อมูลคลิก...