องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติครบ สามารถมาลงทะเบียนไ้ด้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (หากต้องการทราบรายละเอียดติดต่อ 035 - 472058)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (การทำพริกแกง) ในวันที่ 2-18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ๋ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมวลภาพ อบต.ศรีสำราญ

 

 

งานวันเด็ก ปี2558

 

 

คนดีศรีสุพรรณ2558