องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แหงชาติ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมจัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

โครงการ ออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค ตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

 

พิธีสวดบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ อบต.ศรีสำราญ

พิธีสวดบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ อบต.ศรีสำราญ