องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”รณรงค์การกำจัดยุงลาย”

"โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2562" 

"กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด อบต.ศรีสำราญ 2562"

"โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ศรีสำราญ 2562"

การประชาคมตำบลศรีสำราญ เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

มอบประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

จิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แหงชาติ

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ร่วมจัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง