องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 12),(ซอย 16) และ บริเวณหมู่ที่ 12 (ถนนบ้านทุ่งรี 5) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดเอกสาร