องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ ๔ ภาระงาน แต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม ๕ บท
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเอกสาร