องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ 1 (ถนนบ้านบางลี่เล็ก 2 ) บริเวณหมู่ที่ 5 (ถนนน้านขื่อชนก 10) บริเวณหมู่ที่ 5 (ซอยบ้านขื่อชนก 20 ) บริเวณหมู่ที่ 11 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 4 ) บริเวณหมู่ที่ 13 (ซอยบ้านหนองโพธิ์ 4 ) และบริเวณหมู่ที่ 14 (ซอยบ้านไผ่ขาด 11) จำนวน 6 โครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) รายละอียดเอกสาร