องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกาศวันและเวลาในการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๕), หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านสระพังกร่าง ๓), หมู่ที่ ๑๐ (ถนนบ้านโพรงมะเดื่อ ๒),หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๑, ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๒, ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๑๕) หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านหนองโพธิ์ ๗)   รายละเอียดเอกสารคลิก....