องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหมู่ที่ 3,(ซอยบ้านรางกร่าง5,8)บริเวณหมู่ที่ 6 (ถนนบ้านหนองโพธิ์ 2)และบริเวณหมู่ที่ 7 (ถนนบ้านสระพังกร่าง7, 9) จำนวน 5 โครงการ   รายละเอียดเอกสารคลิก...