องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

1

11

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี
        ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ      เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปโดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
๓.  สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓
๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
๕.  หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน
***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ
ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย***
    อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ  ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ  
    
***หมายเหตุ : เอกสารสิทธิที่เป็น ใบ ภบท. ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจลงนามในแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และเขียนแบบรูปที่ดินของท่านก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่