องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

1. ประกาศ อบต.จ้างเหมา เครื่องไฟ ดนตรี เเสง สี   รายละเอียดเอกสารคลิก...
2. ประกาศ อบต.จัดซื้อของขวัญสำหรับเด็ก   รายละเอียดเอกสารคลิก...
3. ประกาศ อบต.จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม   รายละเอียดเอกสารคลิก...
4. ประกาศ อบต.จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์   รายละเอียดเอกสารคลิก... 
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวันเด็กแห่งชาติ   รายละเอียดเอกสารคลิก...