องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

OBT

 
2 33 1 19
นายกพอ  รามจุล นายก อบต. นายเสมียน ทองดี รองนายก อบต. นางสาวจิราพร พ่อค้า รองนายก นายวีรพงษ์ ครสวรรค์ เลขานายก
18 25  10 11 

 นายวิชัย ยากลิ่นหอม

ม.13รองประธาน.สภา อบต.

 นายเสถียร  ออมสิน

ม.5 เลขานุการสภา อบต.

 นายพยุง ใจดี ม.7 นายพรชัย แก้วษาสุข ม.5 
12 13 14 15 
นายภิรมย์ รัศมี ม.3   นายมโนชญ์ แซ่ล้อ ม.12 นายมานัส ยากลิ่นหอม ม.2 นายยอดชาย เรือนทองดี ม.1 
 16 17  20 21 
 นายยัง คนสวรรค์ รองประธานสภา นายววันเพ็ญ ใจกล้า ม.7  นายสมทรง ชูดี ม.9 นายสมนึก ธรรมนำดี ม.8 
22  23  24 26 
 นายสมพงษ์  สุดใจด่ี ม.6 นายสวิก ขันทอง ม.11ประธานสภาฯ นายสำรวย พลอยขาว ม.10  นายเสนห์ ศรีเพ็ชร ม.4 
 27 28 29  30
นายเสนาะ ผันเผียน ม. 14  นายอติทัตย์ ตัณวัฒนะเสรี ม.9  นายอาคม แซ่เล้า ม.11 ประสิทธิ์ รูปขำดี ม.1 
 31  32 3  4
สมบูรณ์ สิงห์ลา ม.12  สุธน  ศรีเพ็ชร ม.13 นายชลอ อ่อนศรี ม.6 นายชาตรี  พุ่มอ่อนดี ม.10
5  6 7 8 
นายโชคชัย ศรีสำราญ ม.4 นายณรงค์  ครสวรรค์  2 นายประพันธ์ กองม่วง ม.14 นายประสาน เครืเพ่ง ม.8