องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

Braner HR

*** ผู้บริหาร ***

manager1

 

พจอ.ธนกฤต  มานะเปรม                                                                               
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

 

โทศัพท์:      
E-Mail :                                                                                      

manager2

 

เพ็ญนิดา วิไลกิจวัฒน์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 

*** สำนักงานปลัด ***

   

คงกริช พ่อค้า
จนท.บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 2  

น.ส.วรรณนภา คนทน 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 3  

นส.ยุพิน  ผิวอ่อน 
จนท.วิเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 4  

นางสาวมนฑา  ใจบุญ  บุคลากร
จนท.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 1  

นส.ทิพฤทัย จตุรจงกล
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 2

 

นส.ศศิธร เศรษฐสมบูรณ์
คนงานทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 3

 

นายจีรวัฒน์ ขันทอง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 4

 

นายณัฐพงษ์ มลทาทอง
คนงานทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 5

 

นายนิรุตร์ รามจุล
คนงานทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 6

 

นายประสพธ์  ศรีเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 


*** กองคลัง ***

1

 

นส.สุมาลี  นิ่มนวลดี
นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

2

 

นางปัทมพร  ถั่วทอง
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

*** กองช่าง***

1

 

จอ.อัครวัฒน์ อุ่นทิพย์เพชร 
จพง.ประปา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

2

 

นายธงชัย  เปรมปรีดิ์ 
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

3

 

นางสาวสิรภัทรส์ ภิญโญธัญญธัตถ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

4

 

นายไชยนันท์ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

5

 

นายอภิชาติ ตาลศิริวัฒนกุล
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

1

 

นส.ชญาภา ทรงศรีเจิรญ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

2

 

นายพิเชษฐ์ พุทธพิมเสน
คนงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

3

 

นายริณริท ชูดี
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

4

 

นายสุชาต แช่มชื่น
คนงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

5

 

นายสุชาติ อาจหาญ
คนงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

*** ส่วนสาธารณสุขฯ ***

2

 

นายประพัทธ ก้อนแก้ว
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

1

 

น.ส.พิมพ์รวี ศรีคำน้อย
พยาบาลวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

1

 

นส.นันทริกา ชาวเมืองกรุง
คนงานทั่วไป ส่วนสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

2

 

นายรัตภูมิ สิงห์ลา
คนงานทั่วไป ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 


 

*** ส่วนการศึกษาฯ ***

1

 

นาย.กฤตติพัฒน์  ดีใหญ่
จนท.ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 2

 

นส.พภัสสรณ์ วิวรรธมงคล
ครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นางมะลิวรรณ  ศิริเชษฐ์
จนท. .............................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 4

 

นางวันเพ็ญ  ชาวเมืองกรุง
จนท. ..............................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 5

 

นายบุญส่ง ศรัทธาผล
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 1

 

นส.ชลธิชา ชูเชิด
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 2

 

นส.ณัฏฐกันย์ บุญลักษณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นส.แพลว หนูอ้น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 4

 

นส.วันวิสาข์ สารสุวรรณ
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 5

 

นส.สาวิตรี พุทธเจริญ
ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 6

 

นส.อุไร ผิวชะอุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 7

 

นายณัฐพงษ์ เรืองทองดี
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 8

 

นายประสิทธิ์ ศรีตองอ่อน คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

  

*** ส่วนสวัสดิการสังคม ***

 1

 

นายขวัญ
จนท. .........................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 2

 

น.ส.จารุรินทร์  โพธากุน   จพง.พัสดุ
จพง.พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นส.สุจิรา  รามจุล  นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :


 

 

*** ส่วนส่งเสริมการเกษตร ***

1

 

ธงชัย  เปรมปรีดิ์  นายช่างโยธา
นายช่างโยธา(รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

1

 

นส.ณฐณรรฬ์ ติ้วเครือ
ผช.นักวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :