องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้
 

*** ส่วนการศึกษาฯ ***

1

 

นาย.กฤตติพัฒน์  ดีใหญ่
จนท.ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail : 

 2

 

นส.พภัสสรณ์ วิวรรธมงคล
ครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นางมะลิวรรณ  ศิริเชษฐ์
จนท. .............................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 4

 

นางวันเพ็ญ  ชาวเมืองกรุง
จนท. ..............................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 5

 

นายบุญส่ง ศรัทธาผล
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 1

 

นส.ชลธิชา ชูเชิด
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 2

 

นส.ณัฏฐกันย์ บุญลักษณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นส.แพลว หนูอ้น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 4

 

นส.วันวิสาข์ สารสุวรรณ
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 5

 

นส.สาวิตรี พุทธเจริญ
ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 6

 

นส.อุไร ผิวชะอุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 7

 

นายณัฐพงษ์ เรืองทองดี
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 8

 

นายประสิทธิ์ ศรีตองอ่อน คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา
คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

  

*** ส่วนสวัสดิการสังคม ***

 1

 

นายขวัญ
จนท. .........................องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 2

 

น.ส.จารุรินทร์  โพธากุน   จพง.พัสดุ
จพง.พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :

 3

 

นส.สุจิรา  รามจุล  นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทศัพท์:      
E-Mail :