องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้
 2

 

นายพอ  รามจุล

ตำแหน่ง : นายก อบต.ศรีสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์ :  091-5696982     

E-Mail :

 19  

นายวีระพงษ์  คนสวรรค์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 โทรศัพท์ :  091-0094478      

E-Mail :

 33  

นายเสมียน  ทองดี

ตำแหน่ง : รองนายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 081-9077063      

E-Mail :

 15  

นายเทพ  เทพพรรณรงค์

ตำแหน่ง : รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 โทรศัพท์ :  099-3277575

E-Mail :

 


แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 

5