องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๑) ทรัพยากรดิน

                  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ แบ่งกลุ่มดินได้เป็นกลุ่มดังนี้

                  - กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล      ศรีสำราญ

                  - กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่เขตองค์การบริหาร             ส่วนตำบลศรีสำราญ  อยู่บริเวณบ้านทุ่งรี หมู่ที่ ๑๒

                           - กลุ่มดินที่มีสภาพเป็นกรด ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ ๕ ของพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  อยู่บริเวณบ้านบางลี่เล็ก หมู่ที่ ๑

การใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
การใช้ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ

พื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ถือครองการเกษตร                                           

     -  ที่นา

     -  ที่ทำสวน

     -  ที่ประกอบการประมงน้ำจืด

พื้นที่ห้วย  หนอง  คลอง  บึง

พื้นที่อื่นๆ ได้แก่  ที่อยู่อาศัย  การประกอบการค้า  และสาธารณะประโยชน์

๒๕,๐๐๐

๒๑,๒๕๒

     ๘๗๕

  ,๒๕๒

     ๓๗๕

  ,๒๕๒

๑๐๐.๐๐

๘๕.๐๐

   .๕๒

            .๐๐

  .๕๒

            .๐๐

                   ๒) ทรัพยากรน้ำ

                   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีพื้นที่ลำห้วย   หนอง  คลอง  บึงรวมประมาณ  ๓๗๕  ไร่  หรือร้อยละ  ๑.๕๒  มีแหล่งน้ำที่สำคัญดังนี้

                   - หนองอ้อ-นกกระโท                 จำนวน             ๑              แห่ง

                   - คลองชลประทาน                    จำนวน             ๔              สาย

                   ๓) ทรัพยากรการท่องเที่ยว

                           ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จำนวน  ๑  แห่ง คือ หนองอ้อ-นกกระโท

           2.ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพ)

            ๑) ด้านการเกษตร

                     - ด้านพืช   การทำนา   การทำสวน   การทำไร่ การไร่นาสวนผสม  การทำเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ /อนินทรีย์

                      - ด้านปศุสัตว์  การเลี้ยงโค-กระบือ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่พื้นเมือง/ไก่เนื้อ/ไก่ไข่ เป็ด  ห่าน   นกกระทา

             ๒) ด้านประมง   การเลี้ยงปลาทุกชนิด

             ๓) ด้านการค้า    การค้าปลีก   การค้าส่ง                                   

             ๔) ด้านการบริการ

                    - การขนส่ง

                    - การท่องเที่ยว

                    - การอาหาร

                    - การดนตรี

                    - ให้เช่าสิ่งของ

                    - การนวดแผนไทย

             ๕) ด้านแรงงาน

                    - แรงงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

                    - แรงงานภาคเกษตรกรรม

                    - แรงงานภาคอุตสาหกรรม

                    - แรงงานด้านอื่นๆ

                   ในภาพรวมประชากรส่วนใหญ่  คือร้อยละ ๙๐ ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม,รองลงมาเป็น รับจ้าง  และ ค้าขาย อาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ ตามลำดับอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม  โดยพืชที่นิยมปลูก  ได้แก่  ข้าว  ไม้ผล  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ฯลฯ  พืชไร่ เช่น ข้าวโพด  พืชผัก  เช่น แตงกวา  คะน้า  กวางตุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว  มันเทศ   พริก   ผักชี   ต้นหอม   บวบ  หน่อไม้ฝรั่ง  ฯลฯ

                   ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว  และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

          ด้านอุตสาหกรรม  ภายในตำบลศรีสำราญมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว   

          หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล    - โรงสีข้าว  จำนวน      ๒     แห่ง

-          สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ                จำนวน  ๖  แห่ง (ปั๊มหลอด)

-          คอนกรีตผสมเสร็จ                          จำนวน  ๒  แห่ง

-          ร้านอาหาร                                  จำนวน  ๘  แห่ง

-          อู่ซ่อมรถยนต์ ,รถจักรยาน                           จำนวน  ๕  แห่ง

-          ขายวัสดุก่อสร้าง                                      จำนวน  ๖  แห่ง 

                   ที่มา     :     สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริหารสำนักงานสถิติ

3.ด้านการศึกษา

             ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน  ๖   แห่ง    ได้แก่

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางกร่าง

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เพชรรัตน์

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพังกร่าง

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู

                     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ขาด

              ๒)โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน ๖  แห่ง ได้แก่

                     - โรงเรียนวัดรางกร่าง

                     - โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

                     - โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

                     - โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง

                     - โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ (วัดวังตะกู)

                     - โรงเรียนวัดไผ่ขาด๙

              ๓) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จำนวน ๑  แห่ง

              ๔) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ๑  แห่ง

              ๕) ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล  จำนวน  ๑  แห่ง

              ๖) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   จำนวน   ๑๔  แห่ง

              ๗) ศาลาเอนกประสงค์  จำนวน  ๒  แห่ง

              ๘) ศูนย์สาธิตการตลาด   จำนวน  ๑  แห่ง

 

             4.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

              ๑) วัด   จำนวน     ๖     แห่ง    ได้แก่

                       - วัดรางกร่าง

                       - วัดใหม่เพชรรัตน์

                       - วัดร่มโพธิ์ทอง(วัดหนองโพธิ์)

                       - วัดสะพังกร่าง

                       - วัดวังตะกู

                       - วัดไผ่ขาด

              ๒) ศาลเจ้า  จำนวน    ๑     แห่ง    ได้แก่

                                 -  ศาลเจ้าเซียนซื่อกง

           5.สาธารณสุข

                            ๑) สถานีอนามัยประจำตำบล       จำนวน                   แห่ง     ได้แก่

                             - สถานีอนามัยบ้านขื่อชนก

         - สถานีอนามัยตำบลศรีสำราญ

                            ๒) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  ๑๐๐

 

            6.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                            ๑) ที่ทำการตำรวจชุมชน  ต.ศรีสำราญ       จำนวน          แห่ง

 

            7.ข้อมูลอื่นๆ

                          มวลชนจัดตั้ง

                  -ลูกเสือชาวบ้าน                                         จำนวน         รุ่น    

                  -ไทยอาสาป้องภัยงานพลเรือน                จำนวน       ๑  รุ่น    

                  -สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม                 จำนวน       ๑  รุ่น        

                  -อื่น  ๆ  (ระบุ)                                          จำนวน       ๑  รุ่น     

เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  โดยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ ความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

                   สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นดังนี้              

๔.๑  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

                             ๔.๑.๑  ปัญหาการพัฒนาอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี  แม่บ้าน  ผู้ว่างงาน

                             ๔.๑.๒  ปัญหาค่าครองชีพต่ำของประชาชนในหมู่บ้าน

                             ๔.๑.๓  ปัญหาขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ

                             ๔.๑.๔  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเกษตรกร

                   ..  ปัญหาด้านสังคม

                             ๔.๒.๑  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             ๔.๒.๒  ปัญหาด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีฐานะยากจน  ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ

                             ๔.๒.๓  ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง

                             ๔.๒.๔  ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

                             ๔.๒.๕  การป้องกันโรคติดต่อ  ยุงลาย  โรคเอดส์  และสุขอนามัยของประชาชน

                   ๔.๓.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                             ๔.๓.๑  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน  ไม่สะดวก

                             ๔.๓.๒  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ

                             ๔.๓.๓ ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

                   ..  ปัญหาด้านอุปโภค-บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตร

                             ๔.๔.๑  ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง

                             ..๒  ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาภูมิภาคไม่เพียงพอ

                             ๔.๔.๓  ปัญหาแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอ

                             ๔.๔.๔  การขาดแคลนภาชนะเก็บกักน้ำสะอาด

                   ๔.๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข

                             ๔.๕.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัยไม่ทั่วถึง

                             ๔.๕.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

                             ๔.๕.๓  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง

                             ๔.๕.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคเอดส์และสุขอนามัยของประชาชน

                  ๔..  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

                             ๔.๖.๑  ปัญหาฝุ่นละอองข้าวฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว

                             ๔.๖.๒  คลองตื้นเขิน  มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

                             ๔.๖.๓  ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่

                             ๔.๖.๔  ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

                             ๔.๖.๕  ปัญหาการกำจัดมูลฝอย

๔.๗.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

                             ๔.๗.๑  ความจำเป็นด้านบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาชุมชน

                             ๔.๗.๒  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                             ๔.๗.๓  ขาดแคลนเทคโนโลยี การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย

                             ๔.๗.๔  รายได้และงบประมาณไม่เพียงพอแก่การพัฒนา