องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

                       ๑) ถนน

ชื่อถนน
หมู่ที่ ตำบล กว้าง/เมตร ยาว/เมตร สภาพ

๑.ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ มาลัยแมน - สุพรรณบุรี

๒.ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านหนองโพธิ์ - บ้านวังตะกู (หมายเลข ๓๐๓๙)

๘,๑๒

๖,๗,๘

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

๒๒

๑๐

๓,๐๐๐

๖,๓๔๙

คสล. ๔ช่องทางวิ่ง

ลาดยาง

๓.ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านหนองโพธิ์ บ้านดอนกลาง ๖,๕ ศรีสำราญ ๑๐ ๔,๕๖๘ ลาดยาง
๔.ถนน อบจ.บ้านหนองโพธิ์ บ้านรางกร่าง (หมายเลข  ๓๑๖๗) ๓,๖ ศรีสำราญ ๑๐ ๓,๒๐๗ ลาดยาง

๕.ทางหลวงชนบท สายบ้านโพธิ์อ้น - บ้านท่าไชย (หมายเลข ๓๐๑๗)

๖.ทางหลวงสายบ้านทุ่งเข็น-บ้านโพรงมะเดื่อ

๗.ถนนคันคลองชลประทานบ้าน

วังตะกู-บ้านบางลี่เล็ก

๘.ถนนคันคลองชลประทานบ้าน

วังตะกู-บ้านโพธิ์อ้น

๙.ถนนคันคลองชลประทานบ้าน

วังตะกู-บ้านทุ่งรี

๒,๔,๙,๑๔

๑๐,๖

๘,๗,๑๒,

๘,๗,๑๑,๕,๒

๘,๑๒

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

๑๐

๑๐

๖,๐๐๐

๑๐,๒๙๕

๑๕,๐๐๐

๙,๐๐๐

๔,๐๐๐

ลาดยาง

ลาดยาง

ลูกรัง

ลูกรัง

ลูกรัง

๒) สะพาน

 

ชื่อสะพาน หมู่ที่ ตำบล กว้าง/เมตร ยาว/เมตร สภาพ

๑.สะพานข้ามคลองบางลี่เล็ก

๒.สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านวังตะกู

๓.สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านดอนพรม

๔.สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งรี

๕.สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านไผ่ขาด

๖.สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านสะพังกร่าง

๑๒

๑๒

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

ศรีสำราญ

๒๘

ไม้

คสล.

คสล.

คสล.

คสล.

คสล.

๓) การโทรคมนาคม

                  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      ๑๐      ตู้

                  - ชุมสายโทรศัพท์             ๑      แห่ง

                   ๔) การไฟฟ้า

                           องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ทุกครัวเรือน  จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  ๙๘

                   ๕) แหล่งน้ำธรรมชาติ

                           ลำน้ำ  ลำห้วย               จำนวน           ๒        สาย

                           บึง  หนองและอื่นๆ         จำนวน            ๕        แห่ง

                   ๖) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                           บ่อน้ำตื้น                     จำนวน          ๒๐        แห่ง

                           บ่อบาดาล                             จำนวน                   แห่ง

                           คลองชลประทาน            จำนวน           ๔        แห่ง

                           ประปาหมู่บ้าน               จำนวน            ๘        แห่ง

                           ถังเก็บน้ำฝน                 จำนวน         ๑๒        แห่ง

                           บ่อโยก                       จำนวน           ๓        แห่ง