องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

1.ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถกำหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ๗ ด้าน  ดังต่อไปนี้

                   ๕.๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                             ๕.๑.๑  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก(มาตรา ๖๗(๑) )

                             ๕.๑.๒ ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  และการเกษตร (มาตรา  ๖๘ (๑) )

                             ๕.๑.๓ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง (มาตรา ๖๘(๒) )

                   ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                             ๕.๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  ๖๗ (๖) )

                             ๕.๒.๒  ส่งเสริมกิจกรรมประชาคม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณ(มาตรา  ๖๘(๔)  )

                             ๕.๒.๓  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา  ๖๘ (๗) )

                   ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการักษาความสงบเรียบร้อย  ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                             ๕.๓.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๘) )

                             ๕.๓.๒  การป้องกันโรคติดต่อ (มาตรา  ๖๗) (๓)

                   ๕.๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                             ๕.๔.๑  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖) )

                             ๕.๔.๒  สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  (มาตรา  ๖๘ (๑๒) )

                             ๕.๔.๓ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ (มาตรา  ๖๘ (๕) )

                   ๕.๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                             ๕.๕.๑  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗) )

                             ๕.๕.๒  รักษาความสะอาดและถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา  ๖๗ (๒) )

                   ๕.๖.  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

๕.๖.๑  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา ๖๗ (๘) )

                             ๕.๖.๒  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา  ๖๗ (๕) )

๕.๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                             ๕.๗.๑  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

                             ๕.๗.๒  สนับสนุนให้คำปรึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

 

                    ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจ อบต. สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยดารดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร อบต.

 

               วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

               “องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ”จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งเป็นอย่างแรก  ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน  คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก  ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆ ด้าน และทำให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาสที่จะเลือกชีวิต  เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้กับตัวเองมากที่สุด

 

               พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

               พันธกิจหลักที่  ๑  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง 

               พันธกิจหลักที่  ๒  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่ และที่ได้รับการถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

               พันธกิจหลักที่  ๓  การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

               พันธกิจหลักที่  ๔  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้

               พันธกิจหลักที่  ๕  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาผลผลิต และอาชีพ ตลอดจนการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

    จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

               ๑. ด้านเศรษฐกิจ

                   ๑.๑ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

               ๒. ด้านสังคม

                   ๒.๑ ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๒.๒ ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีก้าวหน้า ส่งเสริมการกีฬาของตำบล

                   ๒.๓ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   ๒.๔ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนผลผลิตให้กับประชาชน ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

                   ๒.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต

                   ๒.๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง การอุปโภค บริโภค การอำนวยความสะดวกของประชาชนในด้านพื้นฐานต่าง ๆ

               ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

                   ๓.๑ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

               ๔. ด้านองค์กร

                   ๔.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

                   ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานของรัฐ เอกชนและอื่น ๆ การตรวจสอบของประชาชน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา

                   ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                   ๔.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

ศรีสำราญ  ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพ

                   ๔.๕ พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  ๖  ด้าน  ดังต่อไปนี้

               ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

               ๒. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยาเสพติด

               ๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

               ๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

               ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                    แนวทางการพัฒนา  คือ

                    ๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

                    ๒. พัฒนาระบบการจราจร

                    ๓. ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยาเสพติด

                    แนวทางการพัฒนา  คือ

                    ๑. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                    ๒. จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

                    ๓. ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                    แนวทางการพัฒนา  คือ

                    ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน พัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถให้สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาได้

                    ๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้วยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                    ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา       

                    ๔. จัดสร้างและจัดหาสถานที่เพื่อออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

                    ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ

                    ๖. ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    แนวทางการพัฒนา

                    ๑. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ

                    ๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

                    แนวทางการพัฒนา

                    ๑. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

                    ๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการเมืองและการบริหาร

                    แนวทางการพัฒนา

                    ๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

                    ๒. เพิ่มช่องทางในการับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

                    ๓. พัฒนาบุคลกรให้มีประสิทธิภาพ

                    ๔. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ

                    ๕. การบริหารจัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น

                 ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต  โดยใช้เทคนิค Swot  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

 

                 ปัจจัยภายใน

                             S (Strength)              จุดแข็ง

                             W (Weatness)            จุดอ่อน

                 ปัจจัยภายนอก

                             O  (Opportunity)        โอกาส

                             T  (Threat)               ภัยคุกคามหรืออุปสรรค

ปัจจัยภายใน (สภาพแวดล้อมภายใน) ประกอบด้วย      

                   ๑. บุคลากร ซึ่งควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ  ความชำนาญ  ได้แก่ อัตรากำลัง  คุณภาพ วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม

                   ๒. งบประมาณ หรือ การเงิน   หมายถึง  รายได้ และรายจ่าย

                   ๓. วัสดุอุปกรณ์- เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน อาคารสถานที่ และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ ขององค์การ

                   ๔. ด้านการบริหาร  หมายถึงระบบการทำงาน  โครงสร้าง  กระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาองค์กร  ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอำนาจ  การกำกับดูแล

                   ๕. นโยบายขององค์กร  แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ  

                   ๖. ผลงาน   ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพ  ปริมาณ และปัญหาต่างๆ

ปัจจัยภายนอก(สภาพแวดล้อมภายนอก)  ประกอบด้วย

                   ๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ

                   ๒. ด้านเศรษฐกิจทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อองค์กรคือสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ

                   ๓. ด้านสภาพทางการเมือง ซึ่งหมายถึงนโยบายของรัฐ  แผนพัฒนา  ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ซึ่งออกโดยรัฐ

                   ๔. เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล

จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบันนี้

. เป็น อบต. มีภาพลักษณ์ที่ดี

๒. มีระบบบริการเชิงรุก

          ๓. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับ

                             ๔. นำระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน

                   ๕. บุคลากรมีศักยภาพ ความสามารถสูง  มีคุณภาพ

                   ๖.เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและติดตามผลงานเป็นอย่างดี มีความตั้งใจทำงานมาก

                    . การทำงานใน อบต. เป็นลักษณะทีมเวิร์ค

                    . ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามประเมินผลมาก

จุดอ่อนของการพัฒนา

. การบริหารจัดการยังไม่เหมาะสม

.  ขาดงบประมาณ ในการประเมินผลโดยระเบียบวิธีวิจัย

. เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นเอกภาพ

. การบริหารระบบสารสนเทศด้อยประสิทธิภาพ

. แผนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน

. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

. ขาดทักษะการพัฒนาวิชาการ

. ขาดขวัญกำลังใจ

.  ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

๑๐. มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อย

๑๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าใดนัก

. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง(STRENGTH) ของ อบต.ศรีสำราญ ได้แก่

 

จุดแข็ง(S) ข้อพิจารณา

S๑ เป็น อบต. มีภาพลักษณ์ที่ดี

S๒ มีระบบบริการเชิงรุก

 

 

S๓ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับ

S๔ นำระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน

S๕ บุคลากรมีศักยภาพ,ความสามารถสูง,
     มีคุณภาพ

S๖ จนท.เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

   ด้านการวางแผนและติดตามผลงานเป็นอย่าง

   ดี มีความตั้งใจทำงานมาก

S๗ การทำงานใน อบต. เป็นลักษณะทีมเวิร์ค

 

S๘ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการวางแผนและ

    ติดตามประเมินผลมาก

 

 1. ประชาชนศรัทธาเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
  1. เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบริการ

   บริการที่ได้มาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ

   ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง

 1. เอื้อต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. เอื้อต่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ

 

 1. บริหาร,บริการแก่ประชาชน

 

 

 1. สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน เอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพ
 2. มีการงวางแผนพัฒนาที่หลากหลายและประชาชนมีทางเลือก

. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (WEAKNESS) ของ อบต.ศรีสำราญ

จุดอ่อน(W) ข้อพิจารณา

W๑ การบริหารจัดการยังไม่เหมาะสม

W๒ ขาดงบประมาณ ในการประเมินผลโดย

       ระเบียบวิธีวิจัย

W๓  จนท.ขาดความเป็นเอกภาพ

W๔  การบริหารระบบสารสนเทศด้อย

       ประสิทธิภาพ

W๕  แผนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน

 

W๖  ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

W๗  ขาดทักษะการพัฒนาวิชาการ

W๘  ขาดขวัญกำลังใจ

W๙  ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

W๑๐ มี จนท. รับผิดชอบด้านแผนพัฒนา

        ท้องถิ่นมีจำนวนน้อย

W๑๑ จนท. ยังไม่มีความรู้ในการติดตาม

        ประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าใดนัก

 1. จัดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 2. ตั้งงบประมาณเพื่อการวิจัย

 

 1. พัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมรู้รักสามัคคี
 2. จัดระบบ รูปแบบ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT

 

 1. จัดทำแผนที่ชัดเจน ครอบคลุม และชี้แจงแผนพัฒนาองค์กร
  1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
  2. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
  3. จัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจ
 2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ
 3. เพิ่ม จนท.ผู้รับผิดชอบให้เพียงพอ

 

๑๑.ส่งเสริมพัฒนา จนท.ให้มีทักษะทางการ

     ประเมินผลการปฏิบัติ

 

 

. ปัจจัยที่เป็นโอกาส (OPPORTUNITY) ของ อบต.ศรีสำราญ

โอกาส(O) ข้อพิจารณา

O๑  อบต. มีการอบรมการวางแผน การติดตาม

       ประเมินผลการดำเนินงาน

O  มีคู่มือในการติดตามและประเมินผลแบบ

       ง่ายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนัก

O๓  มีการสร้างเครือข่ายกรรมการติดตาม

      ประเมินผลในท้องถิ่น เพื่อให้การสนับสนุน

      ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ 

O  มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

O  มีระบบบริหารแบบบูรณาการ

O  มีโครงการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี

O  มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและการ
      ประเมินผลที่ชัดเจน

๑. เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการและพัฒนา

    คุณภาพ

๒. ผลักดันให้เป็น อบต.บริการที่มีศักยภาพสูง

 

๓. เอื้อต่อการประสานงานและสร้างเครือข่าย

    บริหารและบริการ

 

๔. เสริมสร้างให้ประชาชนเข้มแข็ง

๕. ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก

๖. การเข้าถึงและครอบคลุมการบริการที่ดี

๗. เอื้อต่อการพัฒนาบริหารจัดการและก่อให้เกิด

    ความต่อเนื่องในการพัฒนา

. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค(THREATS) ของ อบต.ศรีสำราญ

อุปสรรค(T) ข้อพิจารณา

T๑  มีพื้นที่รับผิดชอบมาก

T๒  มีผู้รับบริการในพื้นที่ไปรับบริการข้ามเขต

T๓ การประสานงานกับองค์กรภายนอกยังขาด
     ประสิทธิภาพ  เช่น เจ้าหน้าที่ของ อบต.

     ไม่ให้ข้อมูลหรือมีข้อมูลน้อย

T๔ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน

      อื่น

 

 1. สร้างเครือข่ายบริการระดับหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
 3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการประสาน
 1. สร้างพันธมิตรเครือข่ายให้เข้มแข็งและมี
  ประสิทธิภาพ

 

 

นำปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสรุปลงในตาราง

 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน

โอกาส(O)

O๑  อบต. มีการอบรมการวางแผน การ

       ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

O  มีคู่มือในการติดตามและประเมินผล

       แบบง่ายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนัก

O๓  มีการสร้างเครือข่ายกรรมการติดตาม

      ประเมินผลในท้องถิ่น เพื่อให้การสนับสนุน

      ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ 

O๔ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

O๕ มีระบบบริหารแบบบูรณาการ

O๖ มีโครงการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี

O๗ มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและการ

      ประเมินผลที่ชัดเจน

จุดแข็ง(S)

S  เป็น อบต. มีภาพลักษณ์ที่ดี

S๒  มีระบบการบริการเชิงรุก

S๓  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับ

S๔  นำระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน

S๕  บุคลากรมีศักยภาพ,ความสามารถสูง, มีคุณภาพ

S  จนท.เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

      ด้านการวางแผนและติดตามผลงานเป็น

      อย่าง ดี มีความตั้งใจทำงานมาก

S  การทำงานใน อบต. เป็นลักษณะทีมเวิร์ค

S  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการวางแผนและ

       ติดตามประเมินผลมาก

อุปสรรค(T)

T๑  มีพื้นที่รับผิดชอบมาก

T๒  มีผู้รับบริการในพื้นที่ไปรับบริการ

      ข้ามเขต

T  การประสานงานกับองค์กรภายนอก

      ยังขาดประสิทธิภาพ  เช่น เจ้าหน้าที่

      ของ อปท. ไม่ให้ข้อมูล

T  ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก

      หน่วยงานอื่น

จุดอ่อน(W)

W๑  การบริหารจัดการยังไม่เหมาะสม

W๒   ขาดงบประมาณ ในการประเมินผลโดย  

        ระเบียบวิธีวิจัย

W๓  จนท.ขาดความเป็นเอกภาพ

W๔   การบริหารระบบสารสนเทศด้อยประสิทธิภาพ

W๕   แผนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน

W๖   ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

W๗   ขาดทักษะการพัฒนาวิชาการ

W๘   ขาดขวัญกำลังใจ

W๙   ขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

W๑๐  จนท. รับผิดชอบด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น

         มีจำนวนน้อย

W๑๑  จนท. ยังไม่มีความรู้ในการติดตาม

         ประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าใดนัก

โอกาสในการพัฒนา

. อบต. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

. มีคู่มือในการติดตามและประเมินผลแบบง่ายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนัก

๓. มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

.มีระบบบริหารแบบบูรณาการ

. มีโครงการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี

. มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลที่ชัดเจน

อุปสรรคในการพัฒนา

.  มีพื้นที่รับผิดชอบมาก

.  มีผู้รับบริการในพื้นที่ไปรับบริการข้ามเขต

          .  การประสานงานกับองค์กรภายนอกยังขาดประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ของ อบต. ไม่ให้ข้อมูล

                     . ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น    

                   จะเห็นได้ว่าศักยภาพของทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ สามารถที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางชุมชนต่อไปได้เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาที่ค่อนข้างมาก และในจุดอ่อนอื่นๆ  สามารถแก้ไขให้หมดต่อไปได้

๔.     ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบล  จะดำเนินการ

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานของเทศบาลไว้ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่

                   ๖.๑  ภารกิจหลัก

                             ๑  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                             ๒  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                             ๓  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

                             ๔  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

                             ๕  การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

                             ๖  การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและคนพิการ

                             ๗  การป้องกัน  ปราบปรามยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

                    ๖.๒  ภารกิจรอง

                             ๑  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

                             ๒  ส่งเสริมการเกษตร

                             ๓  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

                             ๔  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                             ๕  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

๔.     สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น ๗ ส่วนราชการ  ได้แก่

๑.      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.      ส่วนการคลัง

๓.      ส่วนโยธา

๔.      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.      ส่วนสวัสดิการสังคม

๗.      ส่วนส่งเสริมการเกษตร

                   ตามการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีภารกิจหน้าที่ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนมากใน สำนักปลัด ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสวัสดิการสังคม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหากเทียบกับจำนวนอัตรากำลังในองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียงที่มีขนาด งบประมาณ และภารกิจหน้าที่ใกล้เคียงกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสราญได้กำหนดกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ๗๙ อัตรา(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง          ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป) ดังนี้

          ข้าราชการ                                              จำนวน  ๓๘  อัตรา

          ลูกจ้างประจำ                                          จำนวน  -    อัตรา       

          พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       จำนวน  ๔๑  อัตรา

 

ที่ อปท กำหนดส่วนราชการ งบประมาณรายจ่าย พนักงานส่วนตำบล(คน)

พนักงานจ้าง

(คน)

หมายเหตุ
อบต.เนินพระปรางค์ ๑๙,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒ ๑๕ ขนาดกลาง
อบต.บ้านกุ่ม ๒๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๓ ขนาดกลาง
อบต.บ่อสุพรรณ ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๗ ๔๐ ขนาดใหญ่
อบต.ทุ่งคอก ๔๑,๐๘๘,๖๐๐ ๔๓ ๔๐ ขนาดใหญ่

 

                   ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังขององคากรบริหารส่วนตำบลศรีสราญให้เหมาะสม  จึงต้องมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีเพิ่มมากขึ้น และยุบเลิกบางตำแหน่งให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายด้านบุครากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานในส่วนราชการต่างๆ ต่อไป