องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

5

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  ได้ทำการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและปริมาณงาน  รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  ได้นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำกรอบโครงสร้างส่วนราชการ  โดยนำมาเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจ งานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกำหนดขึ้นใหม่ที่มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง  ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

. สำนักงานปลัด อบต.

๑.๑  งานบริหารทั่วไป

-          งานสารบรรณ

-          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-          งานตรวจสอบภายใน

๑.๒  งานนโยบายและแผน

-          งานนโยบายและแผน

-          งานวิชาการ

-          งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-          งานงบประมาณ

๑.๔  งานกฎหมายและคดี

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์

-          งานข้อบัญญัติและระเบียบ

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          งานอำนวยการ

-          งานป้องกัน

-          งานฟื้นฟู

๑.๕  งานกิจการสภา อบต.

-          งานระเบียบข้อบังคับประชุม

-          งานการประชุม

-          งานอำนวยการและประสานงาน

๑.๖  งานบริหารงานบุคคล

๑.๗  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

. สำนักงานปลัด อบต.

๑.๑  งานบริหารทั่วไป

-          งานสารบรรณ

-          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-          งานตรวจสอบภายใน

๑.๒  งานนโยบายและแผน

-          งานนโยบายและแผน

-          งานวิชาการ

-          งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-          งานงบประมาณ

๑.๔  งานกฎหมายและคดี

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์

-          งานข้อบัญญัติและระเบียบ

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          งานอำนวยการ

-          งานป้องกัน

-          งานฟื้นฟู

๑.๕  งานกิจการสภา อบต.

-          งานระเบียบข้อบังคับประชุม

-          งานการประชุม

-          งานอำนวยการและประสานงาน

๑.๖  งานบริหารงานบุคคล

๑.๗  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

. กองคลัง

๒.๑  งานการเงิน

-          งานการเงิน

-          งานรับเงินเบิก จ่ายเงิน

-          งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-          งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒  งานบัญชี

-          งานการบัญชี

-          งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

-          งานงบการเงินและงบทดลอง

-          งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-          งานพัฒนารายได้

-          งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

-          งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-          งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

-          งานพัสดุ

-          งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

.    กองช่าง

๓.๑  งานก่อสร้าง

-          งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-          งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ

-          งานข้อมูลก่อสร้าง

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-          งานประเมินราคม

-          งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-          งานออกแบบและบริการข้อมูล

 

. กองคลัง

๒.๑  งานการเงิน

-          งานการเงิน

-          งานรับเงินเบิก จ่ายเงิน

-          งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-          งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒  งานบัญชี

-          งานการบัญชี

-          งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

-          งานงบการเงินและงบทดลอง

-          งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-          งานพัฒนารายได้

-          งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

-          งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-          งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

-          งานพัสดุ

-          งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

.    กองช่าง

๓.๑  งานก่อสร้าง

-          งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-          งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ

-          งานข้อมูลก่อสร้าง

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-          งานประเมินราคม

-          งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-          งานออกแบบและบริการข้อมูล

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค

-          งานประสานกิจการประปา

-          งานไฟฟ้าสาธารณะ

-          งานระบายน้ำ

๓.๔  งานผังเมือง

-          งานสำรวจและแผนที่

-          งานวางผังพัฒนาเมือง

-          งานควบคุมทางผังเมือง

. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานสุขาภิบาลทั่วไป

-          งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

 -     งานควบคุมและจัดการคุณภาพ  

       สิ่งแวดล้อม

๔.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานอนามัยชุมชน

-          งานป้องกันยาเสพติด

-          งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

๔.๓  งานรักษาความสะอาด

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

-          งานส่งเสริมและเผยแพร่

๕    ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

-          งานข้อมูล

-          งานประสานกิจกรรม

-          งานส่งเสริมการศึกษา

๕.๒  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

-          งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-          งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานติดตามและประเมินผล

 

 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค

-          งานประสานกิจการประปา

-          งานไฟฟ้าสาธารณะ

-          งานระบายน้ำ

๓.๔  งานผังเมือง

-          งานสำรวจและแผนที่

-          งานวางผังพัฒนาเมือง

-          งานควบคุมทางผังเมือง

. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานสุขาภิบาลทั่วไป

-          งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

 -     งานควบคุมและจัดการคุณภาพ  

       สิ่งแวดล้อม

๔.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานอนามัยชุมชน

-          งานป้องกันยาเสพติด

-          งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

๔.๓  งานรักษาความสะอาด

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

-          งานส่งเสริมและเผยแพร่

๕    ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

-          งานข้อมูล

-          งานประสานกิจกรรม

-          งานส่งเสริมการศึกษา

๕.๒  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

-          งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-          งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานติดตามและประเมินผล

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม กีฬาและนันทนาการ

๖.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานศูนย์เยาวชน

-          งานการกีฬา

-          งานฝึกอบรมพัฒนาการ

-          งานศูนย์วัฒนธรรม

๖.๒  งานสังคมสงเคราะห์

-          งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

-          งานข้อมูล

๖.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-          งานฝึกอบรมอาชีพ

-          งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

-          งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ

.    ส่วนส่งเสริมการเกษตร

๗.๑  งานส่งเสริมการเกษตร

-          งานวิชาการเกษตร

-          งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

-          งานส่งเสริมการเกษตร

๗.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์

-          งานข้อมูลวิชาการ

-          งานบำบัดน้ำเสีย

งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

 

 

 

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม กีฬาและนันทนาการ

๖.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานศูนย์เยาวชน

-          งานการกีฬา

-          งานฝึกอบรมพัฒนาการ

-          งานศูนย์วัฒนธรรม

๖.๒  งานสังคมสงเคราะห์

-          งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

-          งานข้อมูล

๖.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-          งานฝึกอบรมอาชีพ

-          งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

-          งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ

.    ส่วนส่งเสริมการเกษตร

๗.๑  งานส่งเสริมการเกษตร

-          งานวิชาการเกษตร

-          งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

-          งานส่งเสริมการเกษตร

๗.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์

-          งานข้อมูลวิชาการ

-          งานบำบัดน้ำเสีย

-          งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด