องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

1.ที่ตั้ง

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพิกัด PR ๐๕๗๗๒๕ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสองพี่น้อง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๕  กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนทางหลวงแผ่นดิน สายโพธิ์อ้น-หางตลาด และทางหลวง อบจ. สุพรรณบุรี สาย รางกร่าง-หนองโพธิ์

2.เนื้อที่

   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตรหรือ  ประมาณ  ๒๕,๐๐๐  ไร่

3.ภูมิประเทศ

   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีลักษณะพื้นที่กว้างยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  โดยมีแนวถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๒๑  สายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี  (ถนนมาลัยแมน) อยู่ทางทิศตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ   คือ หนองอ้อ-นกกระโท

4.อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

มีเขตติดต่อกับ

มีเขตติดต่อกับ

          

มีเขตติดต่อกับ

มีเขตติดต่อกับ

-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง

-องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง

-เทศบาลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง

-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง

 

5.จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด   ๑๔ หมู่

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔  หมู่  ได้แก่

.

.

.

.

.

๑๑.

๑๓.

หมู่ที่  ๑

หมู่ที่ 

หมู่ที่  ๕

หมู่ที่  ๗

หมู่ที่  ๙

หมู่ที่  ๑๑

หมู่ที่  ๑๓

บ้านบางลี่เล็ก

บ้านรางกร่าง

บ้านขื่อชนก

บ้านสะพังกร่าง

บ้านไผ่ขาด

บ้านหนองโพธิ์

บ้านหนองโพธิ์

.

.

.

.

๑๐.

๑๒.

๑๔.

หมู่ที่  ๒

หมู่ที่  ๔

หมู่ที่  ๖

หมู่ที่  ๘

หมู่ที่  ๑๐

หมู่ที่  ๑๒

หมู่ที่  ๑๔

บ้านศรีสำราญ

บ้านไผ่ขาด

บ้านหนองโพธิ์

บ้านวังตะกู

บ้านโพรงมะเดื่อ

บ้านทุ่งรี

บ้านไผ่ขาด

         

       6. ประชากร

          จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตำบลศรีสำราญ  มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๑๑,๒๑๕  คน  แยกเป็นชาย  ๕,๖๔๐ คน  หญิง  ๕,๕๗๕  คน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๒๕๔.๕๗ คน / ตารางกิโลเมตร  

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลศรีสำราญ

หมู่บ้าน พื้นที่ จำนวน จำนวนประชากร ความหนาแน่นของ
  (ตร.ก.ม.) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ประชากรต่อ ตร.ก.ม.
๑.บ้านบางลี่เล็ก ๑.๙๖ ๗๑๘ ๕๖๓ ๑,๒๘๑ ๑๖๒.๗๕
๒.บ้านศรีสำราญ ๒.๔๕ ๑๖๒ ๓๐๒ ๒๘๗ ๕๘๙ ๒๓๑.๔๓
๓.บ้านรางกร่าง ๒.๒๗ ๒๙๓ ๖๔๒ ๖๙๘ ๑,๓๔๐ ๕๘๙.๙๗
๔.บ้านไผ่ขาด ๒.๗๒ ๑๒๒ ๒๐๕ ๒๑๐ ๔๑๕ ๑๔๘.๑๖
๕.บ้านขื่อชนก ๓.๔๙ ๙๘ ๕๐๕ ๕๓๓ ๑,๐๓๘ ๒๘๖.๘๒
๖.บ้านหนองโพธิ์ ๓.๗๑ ๓๐๖ ๕๐๘ ๕๓๓ ๑,๐๔๑ ๒๘๕.๔๔
๗.บ้านสะพังกร่าง ๑๔๒ ๒๘๑ ๓๐๓ ๕๘๔ ๑๓๙.๗๕
๘.บ้านวังตะกู ๒.๔๘ ๒๐๖ ๓๗๙ ๓๘๔ ๗๖๓ ๒๙๙.๑๙
๙.บ้านไผ่ขาด ๒.๗๕ ๒๒๒ ๔๐๔ ๓๗๖ ๗๘๐ ๒๘๘.๓๖
๑๐.บ้านโพรงมะเดื่อ ๑๓๑ ๒๕๒ ๒๔๔ ๔๙๖ ๑๒๗.๒๕
๑๑.บ้านหนองโพธิ์ ๒๔๐ ๔๔๗ ๔๓๐ ๘๗๗ ๔๓๗.๐๐
๑๒.บ้านทุ่งรี ๒.๙๙ ๑๑๘ ๑๘๔ ๑๙๖ ๓๘๐ ๑๓๐.๔๓
๑๓.บ้านหนองโพธิ์ ๒.๔ ๑๕๐ ๓๒๙ ๓๐๕ ๖๓๔ ๒๖๑.๖๗
๑๔.บ้านไผ่ขาด ๒.๖๖ ๒๔๐ ๔๘๔ ๕๑๓ ๙๙๗ ๓๗๕.๙๔
รวม ๔๐ ๒,๗๑๑ ๕,๖๔๐ ๕,๕๗๕ ๑๑,๒๑๕ ๒๕๔.๕๗