องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

                    สภาตำบล ได้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๔๐ ความดังนี้ สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย  ในขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๓๘ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง  หน้า ๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป) จึงมีผลให้สภาตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

                   ความเป็นมาของตำบลศรีสำราญ  ตามเรื่องเล่าของผู้อาวุโสภายในตำบลศรีสำราญ ได้เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนบ้านศรีสำราญ เป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบลุ่มทำให้มีความหลากหลายของการทำมาหากิน ในพื้นที่ราบลุ่มจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพื้นที่ดอนส่วนใหญ่จะทำไร่ ซึ่งในพื้นที่ทำไร่จะเป็นป่ามาก่อน และมี ต้นลาน ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของคำว่าตำบลศรีสำราญ”  และตราประจำตำบลศรีสำราญในปัจจุบันก็คือ ต้นลาน